Tietosuojaseloste

Voidis Oy

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste 


Rekisterin pitäjä 

Voidis Oy

Yhteystiedot 

Suvantokatu 1 F 56, 33100 Tampere 

p. 050 5831965
voicewellkicka@gmail.com 

Yhteyshenkilö Kirsti Leppänen

Rekisterin nimi 

Voidis Oy:n asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnittelua ja seurantaa varten, sekä laadun varmistamiseksi. 

Potilasrekisteri ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

  • Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
  • Laki potilaan asemasta ja oikeudesta 
  • Terveydenhuoltolaki 
  • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 
  • Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

Rekisteriin lisätään Voidis Oy:n ajanvarausrekisterin tietoja. 


Rekisterin tietosisältö 

Asiakas- ja potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat nimi, syntymäaika, osoite, puhelin, ammatti, sähköpostiosoite, harrastukset, sairaudet, säännöllinen lääkitys, käyntitiedot ja asiakkaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja. 


Tietolähteet 

Tietolähteenä käytetään asiakkaan itse antamia tietoja. Tietojen luovutus ja siirto Asiakas- ja potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Asiakastietoja säilytetään 12 vuotta kirjaamisen jälkeen ja 120 vuotta syntymästä jos kuolemasta ei ole tietoa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja asiakasrekisteristä. Lisäksi asiakkaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla tietoja voidaan luovuttaa muualle, esim. Hoitavalle lääkärille. Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja asiakas- ja potilasrekisterissä ja myös oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tiedot annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä. 

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Etsi